Door het online boeken ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Natuurlijk Paardrijden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De partijen

Natuurlijk paardrijden, gevestigd wethouder Gietmanstraat 10 te Brummen, verder te noemen lesgever, en de klant zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan deze akte gehechte algemene voorwaarden van toepassing. De klant verklaart zich door akkoord van onderhavige akte uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren op en naast paarden  van de lesgever / eigenpaard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats buiten in een natuurlijke omgeving of tijdens een buitenrit.

 

Looptijd

Artikel 3 (dit artikel is enkel van toepassing op de abonnementen.)

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van het “aanvraagformulier lessen / lesovereenkomst Natuurlijk paardrijden voor de duur van één jaar.

2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengt.

 

Verplichtingen lesgever

Artikel 4

1. De lesgever die de lessen verzorgt, beschikt over voldoende aantoonbare kennis en ervaring.

2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, worden toegepast en nageleefd.

 

Verplichtingen klant en gedragsregels

Artikel 5

1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven:

- Tijdens het rijden worden de regels van de instructeur in acht genomen.
- De ruiter dient ten alle tijden schoeisel te dragen met een dichte neus.
- Tijdens de les dient ten alle tijden een cap gedragen te worden. Indien u niet in het bezit bent van een cap kunt u er eentje lenen van Natuurlijk Paardrijden.
- Toegebrachte schade of vernielingen dienen vergoed te worden aan Natuurlijk paardrijden.
- U bent te gast bij Natuurlijk paardrijden en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon mogelijk te houden
- Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang zaken in een les bemoeien
- Onder invloed van alcohol/drug of het nuttigen van alcohol/drugs is niet toegestaan.
- Afmeldingen dienen minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te worden, deze kunnen binnen een maand op een afgesproken tijdstip worden ingehaald. Afmeldingen korter dan 24 uur kunnen niet worden ingehaald. Restitutie is niet mogelijk.

De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen.
3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk bekend worden gemaakt.
4. De lesgever is gerechtigd om halfjaarlijks of jaarlijks de lesprijzen aan te passen.

 

Opzegging (alleen van toepassing op de maandabonnemten)

Artikel 6

De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Lesgeld en betaling

Artikel 7

1. Voor instructie is een prijs overeengekomen.

2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is, door overmaking op een door de lesgever op te geven bankrekeningnummer of via de webshop van Natuurlijk Paardrijden

3. Bij afname van losse lessen, karritten of individuele begeleiding is deze pas gereserveerd zodra de betaling binnen is.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 8

1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

2. De lesgever is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.

3. De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

 

Risico-acceptatie en vrijwaring

Artikel 9

1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

2. De klant neemt deel aan de instructie en andere activiteiten voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

3. Het is mij bekend dat aan paardrijden risico’s zijn verbonden! Verwonding van eigen paard, andere paarden, andere ruiters en omstanders en mijzelf zijn mogelijk. Ik besef dat een paard een vluchtdier is en onverwachte bewegingen kan maken te gevolge waarvan ik de controle over het dier kan verliezen en het dier, andere paarden, andere ruiters en omstanders letsel kan toebrengen.

3.Ten opzichte van mijn begeleidend instructeur en van het bedrijf Natuurlijk paardrijden zie ik af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met deelname aan een kamp, les, karrit, individuele begeleiding of buitenrit.

4. Het is mij bekend dat het dragen van een helm met veiligheidssluiting, zoals goedgekeurd door de KNHS en de Stichting Veilig Paardrijden verplicht is. Als ik zonder helm rijd, doe ik dat volledig voor eigen risico. Natuurlijk paardrijden heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens het niet of het niet naar behoren dragen van een degelijke helm met een veiligheidssluiting.

5. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in iedere vorm, ook wanneer deze mijn dood tot gevolg hebben. Dit met de aantekening dat ook mijn erfgenamen als consequentie van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover natuurlijk paardrijden geldend kunnen maken.

6. Verder verklaar ik dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen Natuurlijk paardrijden noch door mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd.

7. Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil akkoord ben gegaan.

 

Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

Artikel 10

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.